جلسات رایگان آموزشی پیش رو

در این قسمت می توانید از تاریخ و محل برگزاری جلسات رایگان آموزشی انجمن اهسا مطلع شوید.

کارگاه رایگان رویکردهای نوین به اچ آی وی، چهاردهم آذر ماه 1402