فراخوان رهبران جوامع به منظور اقدام در برابر گسترش کووید 19 و ایدز

سازمان بهداشت جهانی در روز جهانی مبارزه با ایدز خطاب به رهبران جوامع آورده است:

1-اطمینان حاصل کنید که خدمات ضروری مربوط به پیشگیری و درمان HIV در جامعه ارائه می شود.

2-با جمعیت های کلیدی و آسیب پذیر ارتباط برقرار کنید و به آن ها کمک کنید تا در صورت نیاز، به خدمات مربوط به پیشگیری و درمان HIV دسترسی پیدا کنند.

3-اطمینان حاصل کنید که نوجوانان، جوانان در معرض خطر، زنان باردار و نوزادان، مراقبت های کافی، و از آن جمله مراقبت های مربوط به پیشگیری و درمان HIV را دریافت می کنند.

4-با انگ و تبعیض مبارزه نمایید تا اطمینان یابید که همۀ افراد در دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV احساس امنیت می کنند.

5-از کارکنان بخش های بهداشتی جامعه، از جمله پرستاران و ماماها، به خاطر ارائۀ خدمات مربوط به پیشگیری و درمان HIV به همۀ افراد جامعه حمایت کنید.

منبع:

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

Community leaders

Ensure essential HIV services are maintained in the community;

Reach out to key and vulnerable populations and assist them to access HIV services when needed;

Ensure that adolescents, youth at risk, pregnant women and infants receive adequate care that incorporates HIV.

Combat stigma and discrimination to ensure that everyone feels safe to access HIV services;

Support community health workers, including nurses and midwives, to provide HIV services to everyone in the community.

Resource: https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.