فراخوان مدیران برنامه ریز حوزۀ ایدز به منظور اقدام در برابر گسترش کووید 19 و ایدز

سازمان بهداشت جهانی در روز جهانی مبارزه با ایدز خطاب به مدیران برنامه ریز حوزۀ ایدز آورده است:

1- به منظور ارائۀ خدمات مربوط به پیشگیری و درمان HIV، بر جمعیت های کلیدی و آسیب پذیر متمرکز شوید.

2- کارکنان بهداشتی خط مقدم را به منظور ارائۀ خدمات پیشگیری و درمان HIV با کیفیتی بالا به همۀ کسانی که به این دست خدمات نیازمندند، حمایت و پشتیبانی کنید.

3-مشارکت اساسی پرستاران و ماماها را در ارائۀ خدمات مربوط به پیشگیری و درمان HIV به رسمیت بشناسید.

4-از آموزش کافی کارکنان بهداشتی خط مقدم در زمینۀ ارائۀ خدمات پیشگیری و درمان HIV اطمینان حاصل نمایید.

منبع:

https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

HIV program managers

Focus on key and vulnerable populations for delivery of HIV services.

Support and empower frontline health workers to deliver high quality HIV services to everyone who needs them;

Recognize the essential contributions of nurses and midwives to providing HIV services;

Ensure adequate training in HIV services for frontline health workers.

Resource: https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2021/key-messages

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.