اچ آی وی / ایدز

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش ششم

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش ششم این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش پنجم

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش پنجم این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش چهارم

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش چهارم این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش سوم

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش سوم این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش دوم

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش دوم این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

آموزش اچ آی وی / ایدز

پرسش و پاسخ دربارۀ ایدز، بخش نخست

سازمان بهداشت جهانی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز به برخی از پرسش های متداول دربارۀ این بیماری پاسخ گفته است. علاقمندان می توانند بخش نخست این پرسش و پاسخ را در این نوشتار مطالعه کنند.

اچ آی وی / ایدز اخبار اهسا

ویژه برنامه های اهسا به مناسبت هفتۀ آموزش و اطلاع رسانی ایدز

هشتم تا چهاردهم آذر ماه در کشور ما، هفتۀ مبارزه با HIV نامگذاری شده است. انجمن اهسا نیز در این هفته با پویش سراسری «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم» همراه شده است و هموطنان عزیز را در انجام آزمایش رایگان و محرمانۀ اچ آی وی همراهی می نماید.